MNP 1.Büyük Kongresi

——————————————————————————————-

Milli Nizam Partisi 1. Büyük Kongresi 

ANKARA24.Ocak.1971

——————————————————————————————-

Giriş 

MNP-Milli Nizam Partisi’nin 1. Büyük Kongresi görüşmeleri ilk defa sitemizde yayınlanıyor. Kongrede yapılan konuşmaların ve alınan kararların MNP kapatılmasında delil olduğu da nazara alınırsa önemi daha da iyi anlaşılacaktır.

Bu tarihi belgenin birçok konuya açıklık getireceğini umuyorum. Bir ülkenin kaderine tesir eden, onun gidişatında söz sahibi olan ve hatta adli engeller yetmediği için, askeri yöntemlerde durdurulmaya çalışılan bir siyasi hareketin ilk Kongresini izleyeceğiz. Burada bu siyasi hareketin dayandığı fikirleri ve felsefeyi göreceksiniz..

Bu Kongre, o güne kadar varlıkları dahi kabul edilmeyen Muhafazakarların bir “Menifesto” su  olmasının yanında; o günlerden bugüne kadar uzanan ve şimdilerde Devletin Yüksek Makamlarında görev almış olan “Milli Görüş” anlayışının (ne kadar değişikliğe uğramış, ne derece tatbik edilmekte olursa olsun) temel unsurlarını taşımaktadır.  

Bir diğer konu; ister “Siyasal İslam”, ister “Muhafazakarlık”, ister “Milli Görüş” ne derseniz deyin bu hareketi başlatanları, bu harekette öncü olarak görev alanları ve çalışanları tam liste halinde hiçbir yerde bulamazsınız. Ama bu toplantıda bunların büyük bir çoğunluğunu, ileri gelenlerinin isimlerini görme imkanımız olacak.

Sizi,  bir ülkenin kaderini değiştiren ve yönetiminde söz sahibi olan siyasi bir çalışmanın ana fikir ve felsefesi ile başbaşa bırakırken, saygılarımı sunuyorum.

Muzaffer Deligöz

Gazeteci

muzafferdeligoz_dha

 MNP Kongre Yazılarının Yayın Hakkı “Doğu Haber Ajansı”na aittir. izin alınarak yayınlanabilir.

ena@ena-ajans.com

22. MNP'nin kuruluş haber

MNP-Milli Nizam Partisi 1. Büyük Kongresi  

Ankara-24.Ocak.1971

 

 KONGRE BAŞKANI – Muhterem Kardeşlerim; gündemimizin 5 inci maddesine göre Genel Başkanımız Muhterem Profesör Necmettin Erbakan’ı açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz efendim. (Şiddetli alkışlar ve nakarat halinde “Erbakan başbakan” ve “Türkiye İmanlı” sesleri)

NECMETTİN ERBAKAN – MİLLİ NİZAM PARTİSİ GENEL BAŞKANI  (Konya Milletvekili)  – Esselamü aleyküm, Milli Nizam Partisi Birinci Büyük Kongremizin muhterem başkanı, muhterem delegeleri, muhterem müşahit delegeleri, sayın basın mensupları. Cenab-ı Hakkın lütfu ile bugün Milli Nizam Partimizin birinci Büyük Kongresini yapmak üzere bir araya toplanmış bulunuyoruz. Birinci Büyük Kongremize hoş geldiniz.

Kongremiz milletimiz, vatanımız, davamız ve partimiz ve bütün insanlık alemi için uğurlu ve hayırlı olsun. (Şiddetli alkışlar)  Partimizin daha da güçlü olmasına vesile olsun.

Sözlerime başlarken önce memleketimize, bundan bir yıl önce 26.Ocak.1970 tarihinde Milli Nizam harekâtının başlamasını nasip buyuran, bu bir yıl içerisinde Milli Nizam davasını bütün vatanımıza yayarak, partimizi kısa bir zaman içerisinde çığ gibi büyütüp, memleketimizin en büyük partisi yapan ve işte bugün memleketimizin en büyük partisi olan bu muazzam, bu muhteşem kongreyi bizlere nasip buyuran Cenab-ı Hakk Zülcelâl Hazretlerine şükürler ederim. (Şiddetli alkışlar)

Saniyen, kongremize gösterilen büyük alakanızdan dolayı siz muhterem misafirlerimize ve basın mensuplarına, muhterem delegelerimize ve saygı değer müşahit delegelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz etmeyi bir vazife sayarız.

Muhterem delegeler, partimizin birinci büyük kongremizin açılışını yapmakta olduğumuz şu anda; partimizin bir yıllık faaliyet devresini kapatıyor, iki yıllık yeni bir faaliyet devresini açıyoruz. Geçen bir yıllık faaliyet devresi hakkında gerekli malumat partimiz Genel İdare Kurulu faaliyet raporu ile yüksek heyetinize takdim olunacaktır.

Bendiniz bu açılış konuşmamda bir açılış konuşmasının çerçevesi dâhilinde Milli Nizam davamızın özü, memleketimizin bugünkü meseleleri, Milli Nizam Partimizin bu meseleleri nasıl halletmeyi düşündüğü ve planladığı hususlarında kısa açıklamalarda bulunmaya gayret edeceğim.

Muhterem delegelerimiz,  Aziz misafirlerimiz; Milli Nizam davamız milletimizin ana davasıdır. Tarihimizi incelediğimiz zaman gördüğümüz hakikat şudur: Bizim milletimiz lalettayin, kısa mazili, derme çatma millet değil; bizim milletimizi Cenab-ı Hak birçok milletlerin arasından seçmiş, siz hakkı tutacaksınız, hakkı siz temsil edeceksiniz, ahlakı, edebi, hayâyı, ilmi, irfanı, fenni diğer milletler sizden öğrenecektir. Bu vazife için seçilmiş bir milletin evlatları olmanın şükrünü eda etmemiz mümkün değildir. Bin yıl milletimiz bu yolda yürümüş, dünyanın efendisi olmuş. Bin yıl harp cephelerinde ve her sahada, her zaman yenilmiş olan batıl, 150 senedir gizli bir planın tatbikatı içindedir. Milletimizin yenilmeyen sağlam pehlivan vücuduna aynı köke bağlı iki zehir şırınga etmiştir. Bu zehirlerden birisi masonluk zehiri, diğeri de komünistlik zehiridir. Batıl, bu zehirlerle bir nevi istila hareketine kalkışmıştır. Bünyemize uymayan bu yabancı neşriyat gün geçtikçe milletimizi tahrip etmeye kalkmış ve bugün aziz milletimizi manevi ve maddi bir uçurumun kenarına getirmiştir.

Manevi sahada ahlak buhranı memleketimizi sarmış, milletimizi helake doğru götürmeye zorlamaktadır. İçimize giren manevi istila hareketi, maarifimizi elimizden almış, gayrı milli bir maarif yapmıştır. Çocuklarımıza milli ve manevi talim ve terbiye yaptırılmıyor. Çocuklarımıza mekteplerimizde dünya görüşü olarak maalesef Mecusilerin, putperestlerin, her türlü yabancı zihniyetin görüşlerine memnuniyetle yer verilmektedir. Bu yanlış ve temelsiz maarif, gençlerimizi kalbi boş yetiştiriyor. Uzun yıllardan beri takip edilen yanlış maarif politikamızın neticesi olarak bugün Üniversitelerimiz maalesef eşkıya yuvalarına döndü. Hakiki âlimlerimiz kalmadı, hakiki ilme hürmet unutuldu. Bazı resmi dairelerde maalesef rüşvetsiz iş gördürülemiyor. Bir yerde iş alabilmek için araya mutavassıtların konması yaygın bir hal aldı. Mahkemelerimizde dosyalardan geçilemiyor. Sinema ve tiyatrolar milletimizin ahlakını bozucu oyunlarla dolu, müstehcen neşriyat alabildiğine yayılmakta.

Bünyemize uymayan yabancı neşriyat bugün memleketimizi maddi bakımdan uçurumun kenarına getirmiş bulunmaktadır. Milletimiz ağır vergilerin yükü altında bunalmakta, dünyanın madenciliğe, ziraata ve hayvancılığa müsait arazileri, su kuvvetleri ve her çeşit iklimleri ile en zengin yurdu üzerinde olduğumuz halde, gün geçtikçe fakirleşmektedir.

Dünya Bankası istatistiklerine göre, uzun asırlar boyunca dünyanın en zengin milleti olarak gelen aziz milletimiz bugün fakirlikte 78 inciliğe kadar düşmüş ve yine bu istatistiklere göre yıllık kalkınma hızı sadece % 3,2 olup, nüfusun da takriben % 3 arttığı kabul edilirse yeryüzünün kalkınmayan tek milleti haline gelmişiz. Dış borçlar ve devlet borçları korkunç rakamlara yükselmektedir. Yarım milyon Anadolu evladı, Avrupa’ya işçi olarak gitmeye mecbur kalmıştır.  1,5 milyon yavrumuz Avrupa’ya gitmek için sıra beklemektedir. Halen normal şartlarda mesela, Almanya’ya işçi olarak gitmek için sekiz sene bekleyecek kadar fazla müracaat mevcut. Yalnız Almanya’da 75 bin hanımımız işçi olarak çalışıyor. Her yıl ortalama olarak 300 vatan evladı ekmek parası için vatanını terk ediyor. Paranın kıymeti gittikçe düşüyor, pahalılık ve zam alıp yürüyor. Bütün bu iflasın temelindeki sebep araştırıldığı zaman; gelip idari ve cari iktisadi sistemin yabancı fikriyata kapılmış olmasına dayanmaktadır.

Muhterem delegelerimiz, aziz misafirlerimiz, işte böyle bir anda Cenab-ı Hak aziz milletimize Milli Nizam harekâtını nasip buyurmaktadır. (“Brova” sesleri, alkışlar)

Milli Nizam harekâtı, milletimizin sağlam gövdesinin, manevi istila hareketi ile doğurtulmak istenilen hastalıklara karşı mukabil hareketidir. Bu hareketlere uzun yıllar sabrettikten sonra onlara cevabıdır.

Milli Nizam harekâtı, milletimizin fıtratında mevcut yüksek ahlak ve faziletin, kuvveden fiile çıkartılması suretiyle, milletimizin bütün beşeriyete ışık tutacak, refah ve saadet getirecek, dünyada örnek, üstün bir medeniyeti yeniden kurma hareketidir. Bu hareket bugün teşkilatını kurmuştur. Milli Nizam Partisi bu teşkilatın adıdır. Bu sebepten dolayı, Milli Nizam Partisi Birinci Büyük Kongresi olarak sizler, aziz milletimizi bin yıllık Tarihi ile birlikte temsil eden muhterem ve mümtaz bir topluluksunuz. Diğer parti toplulukları ile olan farkımız buradadır. Siz milli gövdenin sağlam kısmını temsil ediyorsunuz. Siz milletimizin aslını, özünü ve tarihini temsil ediyorsunuz. (Şiddetli alkışlar) Bu büyük mananızdan dolayı ne kadar iftihar etseniz azdır. Bizim bu kadromuzun içerisinde Sultan Osman, Sultan Fatih, Yavuz Sultan Selim var. (Şiddetli alkışlar) Bu nasipten dolayı ne kadar şükretsek azdır.

Muhterem Birinci Büyük Kongre üyeleri, aziz misafirlerimiz; milli nizam davamızın aslını, özünü böylece açıklamaya gayret ettikten sonra konuşmamın bundan sonraki kısmını sizlere Milli Nizam Partisinin programını tanıtmak maksadı ile bazı hususları arz etmeyi faydalı bulacağım.

Önce şunu belirteyim ki, Milli Nizam, milletimizin hak davası ile ortaya çıktı, kısa zamanda bütün yurda yayıldı, çığ gibi büyüdü, milyonlar bir anda Milli Nizamın şahadet parmağı işaretli bayrağının altında toplandı. (Alkışlar) Şükürler olsun ki, bir yılda memleketimizin en büyük partisi oldu. İşte bugün aziz milletimizin gövdesini, aslını ve tarihini temsilen bu vatanın manen hakiki ev sahipliğini temsilen bugün birinci büyük kongresini yapıyor. Bu büyük gelişme karşısında bazı siyasi rakiplerimiz Milli Nizam’ın büyük manasını kendileri bildikleri halde başkalarına yanlış aksettirme gayreti içindedirler.

Bu, dava ve köklü fikir sahibi olmayan merciler “Milli Nizam iktidara gelince; sinemaları kapatacak, sporu men edecek…” gibi birtakım asılsız haberleri çıkarmak ve yaymaktan medet umacak küçük hesapların peşindedirler. Hâlbuki Milli Nizam bir büyük davanın, en büyük davanın partisidir. (“Brova” sesleri, alkışlar) Milletimizi maddi ve manevi sahada tek kurtuluş yolu ve çaresidir. Milli Nizam’ın esas ve prensiplerine dönmeden, manevi ve maddi meselelerimizin halline imkân yoktur. Milli Nizam, milletimizin bugün için iflasa ve helake gidişinden kurtulup; huzur, emniyet, ahlak, saadet, maddi ve manevi refaha erişmenin vesilesidir.

(Milli Nizam iktidara gelince; ne yapacak da, bugünkü maddi ve manevi çöküşü önleyip, milletimizin yeniden dünyanın efendisi olmasına vesile olacaktır?) suali bugünlerde sık sık sorulmaktadır.  Bu itibarla Milli Nizam programı hakkında aşağıdaki hususları açıklamakta fayda umarım ki, Milli Nizam iktidara geldiğinde şunun, bunun söylediğini değil, kendi programında ortaya koyduğu hususları tatbik mevkiine koyacaktır. Aşağıdaki köklü değişiklikleri yapmak üzere iktidara gelecek..

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s